และแล้ว ... มันก็จากไป

posted on 15 May 2008 22:38 by 9tawan in Computer

อืม .... ผมกำลังจะพูดถึง ... นี่

http://9tawan.exteen.com/20070818/entry

http://9tawan.exteen.com/20070817/entry-1

http://9tawan.exteen.com/20061004/microsoft-comfort-curve-keyboard-2000

 ครับ ในที่สุด อีกตัวที่เหลือ (ที่เคลมมา) มันก็จากโลกนี้ไปอีกหนึ่งตัว  คีย์บอร์ดตัวนั้นเหลือประกันอีกร่วมสี่เดือน แต่ผมไม่คิดจะเคลมอีกแล้ว

 ถ้าใครผ่านไปแถว ๆ พร้อมพงษ์ แล้วเห็นคีย์บอร์ดรุ่นนี้กองอยู่กองขยะ ... นั่นของผมเอง

จบ ...

 ปล. ไม่ซื้อHardware ของไมโครซอฟท์แล้ว ซอฟท์แวร์นี่ยังต้องทนอยู่กับมันต่อไป แต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนละ เหอะๆๆ

Comment

Comment:

Tweet

People deserve wealthy life time and loan or just credit loan would make it better. Just because people's freedom is based on money state.

#517 By business loans (91.212.226.143) on 2011-11-19 02:35

fHEqLd <a href="http://shhhjcrlmegb.com/">shhhjcrlmegb</a>, [url=http://giimmhlecloc.com/]giimmhlecloc[/url], [link=http://clqbqwithtvp.com/]clqbqwithtvp[/link], http://ffhecssfehwn.com/

#516 By roflopb (62.243.129.218) on 2010-10-20 14:15

CUvutv <a href="http://xcijbegbjssn.com/">xcijbegbjssn</a>, [url=http://ukvjwfynpxrz.com/]ukvjwfynpxrz[/url], [link=http://qixyjivtmtoj.com/]qixyjivtmtoj[/link], http://xvxzepnkapoo.com/

#515 By katdenaoym (99.192.183.88) on 2010-10-20 14:15

Some time ago, I really needed to buy a car for my business but I didn't earn enough money and couldn't purchase something. Thank God my mate proposed to try to take the <a href="http://bestfinance-blog.com">loan</a> at reliable bank. Thus, I acted so and used to be satisfied with my credit loan.

#514 By JeanninePate (91.201.66.6) on 2010-07-26 10:21

AaFvp3 <a href="http://gbqjlhnkooxv.com/">gbqjlhnkooxv</a>, [url=http://modpjdplkuyf.com/]modpjdplkuyf[/url], [link=http://svqnlqzldrer.com/]svqnlqzldrer[/link], http://ywihzznunqeb.com/

#513 By ctiewcqof (173.212.206.186) on 2010-07-10 14:38

comment2, ðåàëüíîå çíàêîìñòâî ñ áèëëîì êàóëèòö, äàìû áàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ãîðîäà îëåíåãîðñêà,

#512 By Fyqyljjj (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:20

comment5, çíàêîìñòâà 40 ëåò æåíùèíû, ïîäîëüñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â áåëîðóñè,

#511 By Dmqkqgsg (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:09

comment3, çíàêîìñòâà ãîðîäà ìèðíûé, ñåêñ çíàêîìñòâà â õàíòû ìàíñèéêå, ìàçî çíàêîìñòâà ìîñêâà, èíòèì â êðàñíîäàðå ñåêñ,

#510 By Fonxxpcj (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:46

comment3, çíàêîìñòâà ñåâåðîäâèíñê ëåâà, ìàìáà çíàêîìñòâà íèæíèé òàãèë, çíàêîìñòâà èíòèìíûå àñòðàõàíü,

#509 By Gasnggri (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:38

comment4, êàçàõñòàí ãîðîä êîñòàíàé çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå ãîðîä ìàëîÿðîñëàâåö, ïðîñòèòóòêè çíàêîìñòâî ïèòåð, ÷åëÿáèíñê òàòàðñêèå çíàêîìñòâà,

#508 By Kiloxslr (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:27

comment6, êàçàõñòàí ïåòðîïàâëîâñê èíòèì, òîìñê ñåêñ èíòèì, çíàêîìñòâî â äþññåëüäîðôå, çíàêîìñòâà ñ äåâ÷åíêàìè èç ã.êîðîëåâà,

#507 By Kwzmszxb (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:15

comment1, çåëåíîãðàä çíàêîìñòâî ïðîñòèòóòêè, èíòèì â òàøêåíòå, ðîññèÿ ñïá çíàêîìñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè,

#506 By Pxsaksgg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:04

comment4, ðåàëüíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àìåðèêàíêîé, àðàáû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãðóçèè òáèëèñè, çíàêîìñòâî ñ áîãàòûì ñïá,

#505 By Wrhkaofe (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:53

comment6, ñâèíã çíàêîìñòâà òóëà, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîêóçíåöê, çíàêîìñòâà â ðå÷èöå,

#504 By Pteeukwu (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:41

comment6, çíàêîìñòâà â çåëåíîãðàäà, ñàéò çíàêîìñòâ äåâóøêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà íèæíèé-íîâãîðîä,

#503 By Jcfljtbi (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:30

comment4, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èíîñòðàíöàìè, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷åðåç êîíòàêò, çíàêîìñòâà â çåëåíîäîëüñêå, èíòèìíîå ïîâåäåíèå,

#502 By Oxwcbquu (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:19

comment2, çíàêîìñòâî ãîðîä ýëèñòà, çíàêîìñòâî àðìÿíñê, çíàêîìñòâà ãîðîä ðÿçàíü äåâóøêè,

#501 By Dfenqnco (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:56

comment6, àçåðáàéäæàíñêèå äåâû÷êè çíàêîìñòâà, ìóðìàíñê èíòèì çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñ áîãàòûìè ìóæ÷èíà äîíåöê, õàíòû ìàíñèéñêèå çíàêîìñòâà,

#500 By Cpiemlbm (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:44

comment6, çíàêîìñòâà ïèòåðñêèõ òðàíñóàëîâ, çíàêîìñòâà íà ñàéòå ãîðîäà àêòàó, çíàêîìñòâà äåâóøêà ðÿçàíü, çíàêîìñòâà ñ çàìóæíèìè,

#499 By Czemedle (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:10

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà îðåõîâî-çóåâî, çíàêîìñòâà â ÿëóòîðîâñêå, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ â ìîñêâå,

#498 By Sebfjtos (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:48

comment5, çíàêîìñòâà àñòðàõàíü êðàñèâàÿ, çíàêîìñòâà â âîë÷àíñêå õàðüêîâñêàÿ îáë, çíàêîìñòâà èùó ìóæ÷èíó ñïîíñîðà, çíàêîìñòâà äëÿ âñòðå÷ îðõèäåÿ,

#497 By Iujhtoys (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:36

comment5, çíàêîìñòâà â àïàòèòàõ è êèðîâñêå, èöåñò çíàêîìñòâà, ýêñïðåññ çíàêîìñòâà â òîëüÿòòè, çíàêîìñòâà ïîæèëàÿ æåíùèíà,

#496 By Zqaakosu (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:25

comment6, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó àðõàíãåëüñêó, èíòèì â ìàõà÷êàëå, èíòèì çíàêîìñòâà ïàð â ñàìàðå,

#495 By Zxwhlomx (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:13

comment2, çíàêîìñòâî ìûòèùè æåíøèíû, ñåêñ çíàêîìñòâà â ïåðâîóðàëüñê, èíòèì çíàêîìñòâà çàðå÷íûé,

#494 By Zhtjthur (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:51

comment2, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ õàáàðîâñê, áàøêîðñòàí òóéìàçû çíàêîìñòâà, îðåõîâî çóåâî çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè çà 40,

#493 By Dprrblgi (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:28

comment1, çíàêîìñòâà âã çåëåíîêóìñêå, çíàêîìñòâà â âåðáîâñêîì, çíàêîìñòâà äëÿ òîëñòÿêîâ, íîâîìîñêîâñê òóëüñêîé çíàêîìñòâî òàìàðà,

#492 By Ssfgzzty (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:17

comment2, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà ïî êàçàõñòàíó, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ÷åëÿáå, ìàãíèòêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü,

#491 By Ezhvpsxw (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:05

comment6, èíòèì óñëóãè êèìðû, ñåêñ çíàêîìñòâà â þðãà, çíàêîìñòâà â òóàïñå, ñåêñ çíàêîìñòâà ñòàðøå âîçðàñò,

#490 By Pfqbocyn (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:43

comment5, áðÿíñê 32çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â äçåðæèíñêå äëÿ ñ îòíîøåíèé, çíàêîìñòâî ãîñïîæà ðàá, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñàìàðêàíäå,

#489 By Tqqeyirk (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:09

comment4, âèðòóàëüíûé çíàêîìñòâà â ðîñòîâå íà äîíó, ìåñòî äëÿ çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé, âñòðå÷è çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè,

#488 By Igrlizir (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:47

comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà èðêóòñêå, ñàéò çíàêîìñòâà ãîðîä ÷åáîêñàðû, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè íèæíèé íîâãîðîä, çíàêîìñòâî ãîðîä óðàëüñê,

#487 By Iferwfrv (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:35

comment5, 24 open çíàêîìñòâà ñìîëåíñê, ñýêñ çíàêîìñòâî ìîñêâà, ã êèìðû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà õîçÿèí åêàòåðèíáóðã,

#486 By Ekrcykno (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:24

comment3, íåòðàäèöûîííûå çíàêîìñòâà â ñ-ïá, çíàêîìñòâà ìàìáà â áåëàðóñèè, çíàêîìñòâî äëÿ æåíèäüáû,

#485 By Rhmtaptz (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:02

comment5, óôà èñëàì çíàêîìñòâî, ñâèíãåðû çíàêîìñòâî êðàñíîäàðñêèé êðàé, çíàêîìñòâî ìîëîäåæè, çíàêîìñòâî ãîðîä êóìåðòàó,

#484 By Elyinunr (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:50

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà ñóðñê, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä æóêîâñêèé, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé äëÿ ñåêñà,

#483 By Ggkfyydf (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:16

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñÿñüñòðîé, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèÿ ðåàëüíûì îì, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê äæóíãëè, çíàêîìñòâà õàðüêîâ ëåãêèõ îòíîøåíèé óêðàèíà,

#482 By Aqibsxfh (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:05

comment6, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìèãîëàíäèè, çíàêîìñòâà â ðåæèìå îí ëàéí, ÷óâàøèÿ èíòèìíûå óñëóãè, èíòèì çíàêîìñòâà òàìáîâà,

#481 By Erfyfflg (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:31

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà þæíîóðàëüñê, èíòèì çà äåíüãè, âîëîãîäñêèå çíàêîìñòâà äåíèñ âåðòóíîâ,

#480 By Oiqszuuc (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:20

comment4, èíòèì ñëàâÿíñê íà êóáàíè, çíàêîìñòâà íîâîïñêîâ, çíàêîìñòâà áàéêåðîâ,

#479 By Raxvwlkp (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:09

comment6, çíàêîìñòâà ñàéò â ñàíêò ïá, çíàêîìñòâà â ÿêóòñêå ñ öåëüþ çàíÿòüñÿ ñåêñîì, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé âûñîêîãî ðîñòà,

#478 By Gfcnppos (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:46

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä õàáàðîâñê, çíàêîìñòâà â êîìñîìîëüñêå - íà - àìóðå, çíàêîìñòâî ðåàëüíî ìîñêâà, çíàêîìñòâà ÷åðíàÿ ðå÷êà,

#477 By Pjvscpiy (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:35

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ ãååì â ãîðîäå ìîñêâå, ãîðÿ÷èå õîðâàòñêèå ïàðíè çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñàäî-ìàçàõèñòîâ, ñåêñ çíàêîìñòâà ã ýëåêòðîñòàëü,

#476 By Gorgvtrs (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:13

comment2, çíàêîìñòâà ã. âëàäèìèð ñ öåëüþ çàíÿòñÿ ñåêñîì, íîðâåãèÿ ñàéòû çíàêîìñòâà, ÷åëíèíñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ãîðàäå,

#475 By Nbitnhix (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:51

comment5, çíàêîìñòâà â êîíòàêòè, çíàêîìñòâà â îêòÿáðüñêîì õìàî þãðà, çíàêîìñòâà â ãåìàíèè, çíàêîìñòâà áåëîðåöêå,

#474 By Xsetquzs (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:31

comment1, ëóãàíñê çíàêîìñòâà áè ñåêñ, çíàêîìñòâà ÷åðíîãîðñê òâîé èäåàë, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èùó ëþáîâíèêà,

#473 By Fogionoo (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:06

comment5, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ÷åáîêñàð, èíòèì çíàêîìñòâà çîëîòîíîøà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èíòèìà â îðåíáóðã,

#472 By Rkythedg (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:43

NsvU7v comment1, çíàêîìñòâà äëÿ õàíòû ìàíñèéñêà, èíòèì çíàêîìñòâà â ðàìáëåðå, çíàêîìñòâà ñ ñåêñè ìîëîäûå,

#471 By Sjrwdepe (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:28

comment3, ãîðîä ñàìàðà èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà ñïá ñåêñ, ñåêñ çíàêîìñòâà ïðèìîðüå, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà â òîëüÿòòè, òóëà çíàêîìñòâà ãðóïïîâîé ñåêñ,

#470 By Vaksekty (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:09

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà àêñàé, çíàêîìñòâà â ãîðîäå èæåâñê, ðàáûíÿ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãîñïîäèíîì, çíàêîìñòâà æåíùèíû 3040 ëåò åêàòåðèíáóðã, çíàêîìñòâà ñ ñîñòîÿòåëüíûìè äàìàìè,

#469 By Pwagermg (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:09

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ èçðàåëåì, çíàêîìñòâî ñ òàòàðñêîé êóõíåé êàçàíè, çíàêîìñòâà ãîðîäà áóãóëüìû, çíàêîìñòâà â ñàìàðå äëÿ ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâà ñòåðëèòàìàê êàòÿ ìîëîäûå -ìîëîäûå,

#468 By Uyigzafv (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:22